Generalforsamlinger i F&S og Holbækgarden

Holbæk Garden indkalder til generalforsamlinger for foreningen ”Forældre og støtteforeningen” – F&S og foreningen ”Holbæk Garden” – HG

Mandag den 26. februar henholdsvis kl. 19.00 og kl. 19.45 i Caféen Gl. Ringstedvej 32, 4300 Holbæk

Dagsordenen for HG:

 1. Valg af dirigent og referent samt 2 stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesformand i ulige år
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af 2 revisorer
 9. Valg af revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Der er ikke modtaget forslag til HG’s generalforsamling.

 

Dagsordenen for F&S

 1. Valg af ordstyrer
 2. formandens beretning
 3. fremlæggelse af regnskab
 4. indkomne forslag (der er ikke modtaget nogen forslag)
 5. valg af bestyrelse
  På valg er:
  Susanne Terp-Sørensen – modtager genvalg
  Rene Mehlsen – modtager genvalg
  Michael Jonnason – modtager genvalg
  Solveig H. Jensen – udtrådt. Dinna Olsen ønsker at stille op til den ledige plads
 6. valg af suppleanter
  Brian Larsen – modtager ikke genvalg
  Martin Slengerich – modtager genvalg
  Anne Line Gøttrup ønsker at stille op til den ledige plads
 7. valg af revisorer
  På valg er:
  Annette Rise modtager genvalg
  Jacob Engberg modtager genvalg
 8. eventuelt

Se regnskab for F&S for perioden 2017 – her
Se Revisorerklæring for F&S – her

Med venlig hilsen

De to bestyrelser